Η εποχή της πληροφορίας φέρνει ευλογίες στην ανθρώπινη κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα απειλεί την ιδιωτικότητα. Καθώς οι άνθρωποι ξοδεύουν όλο και περισσότερα ποσά στο ψηφιακό κόσμο, η προστασία των προσωπικών δεδομένων βρίσκεται στο κέντρο πολλών συζητήσεων, οι οποίες συχνά καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ζούμε σήμερα σε έναν κόσμο όπου η ιδιωτικότητα των πολιτών είναι εξαιρετικά εύθραυστη.

συμμόρφωση gdpr

Ενώ διάφορες εκθέσεις δείχνουν άνευ προηγουμένου άνοδο στις παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων, είναι ζωτικής σημασίας για τους οργανισμούς να αρχίσουν να δίνουν προτεραιότητα στην προστασία των δεδομένων, ως μια προσπάθεια αποτροπής οικονομικών απωλειών. Δεδομένου ότι η ημερομηνία εφαρμογής του GDPR έχει ήδη περάσει, οι επιχειρήσεις πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον νέο κανονισμό.

Αρχικά, ο GDPR θα αποτελέσει σίγουρα μια πρόκληση. Ωστόσο, τα οφέλη και η προστιθέμενη αξία που προκύπτουν από τη συμμόρφωση GDPR, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους πελάτες, αντισταθμίζουν τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) προσφέρει μια ξεχωριστή ευκαιρία για τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τον τρόπο που ανταποκρίνονται στα αιτήματα των πελατών. Ο GDPR θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί προσεγγίζουν την ιδιωτικότητα των δεδομένων, πώς χειρίζονται και επεξεργάζονται δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου διεξαγωγής των πολιτικών προστασίας δεδομένων.

Καθώς οι επιχειρήσεις θα αρχίζουν να εφαρμόζουν, να παρακολουθούν και αναθεωρούν τους ελέγχους και τις διαδικασίες ώστε να συμμορφώνονται με τον GDPR, θα γίνουν μάρτυρες των μακροπρόθεσμων οφελών τους. Μερικά από αυτά τα πλεονεκτήματα είναι τα παρακάτω:

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ

Πριν από την εισαγωγή του GDPR, κάθε εταιρεία είχε τις διαδικασίες και τις μεθοδολογίες της για την επεξεργασία δεδομένων. Με τον νέο κανονισμό, όλες οι εταιρείες θα έχουν ενιαία δεδομένα και κανόνες επεξεργασίας. Το ενιαίο αυτό σύνολο κανόνων θα διευκολύνει τους οργανισμούς να διατηρούν τις δραστηριότητές τους και την διασφάλιση της διασυνοριακής συμμόρφωσης.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΗΜΗΣ

Με τη δημιουργία ισχυρών ελέγχων προστασίας δεδομένων των πελατών θα είστε σε θέση να διατηρήσετε την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των δεδομένων. Η αποτυχία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων ενδέχεται φέρει φθορά στην φήμη ενός οργανισμού και απώλειες εσόδων.

ΑΥΞΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Οι πελάτες γίνονται όλο και περισσότερο συνειδητοποιημένοι στο να μοιράζονται τα προσωπικά τους δεδομένα. Ο GDPR θα προσφέρει ένα νέο επίπεδο διαφάνειας, το οποίο είναι το κλειδί για τη διατήρηση αξιόπιστων σχέσεων με τους πελάτες και την ενίσχυση της αξίας τόσο για τους οργανισμούς όσο και για τους ιδιώτες.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο νέος κανονισμός θα εξασφαλίσει υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας, καθιστώντας τις επιχειρήσεις λιγότερο ευάλωτες στις παραβιάσεις δεδομένων, μειώνοντας έτσι την πιθανότητα κακοφημίας και διοικητικών προστίμων, και ταυτόχρονα θα βοηθήσει στην αύξηση της εμπιστοσύνης των πελατών με την επιχείρηση.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ε., κάθε χώρα έχει τους δικούς της κανόνες και κανονισμούς για την αναφορά παραβίασης των δεδομένων, ο GDPR παρουσιάζει μια γενική υποχρέωση αναφοράς των παραβιάσεων δεδομένων στην αρμόδια αρχή και τα θιγόμενα πρόσωπα. Η κοινοποίηση πρέπει να παρέχεται στις εποπτικές αρχές εντός 72 ωρών από τη στιγμή που η εταιρεία θα λάβει γνώση της παραβίασης. Έτσι εξοικονομεί χρόνο και ενέργεια υποβάλλοντας έκθεση σε μία μόνο εποπτική αρχή.

ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Σύμφωνα με οδηγία της Ε.Ε., μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ε.Ε. πρέπει να συμμορφώνεται με 28 διαφορετικούς κανονισμούς που αφορούν προσωπικά δεδομένα. Με την εισαγωγή του GDPR, οι οργανισμοί θα έχουν μόνο έναν ενιαίο νόμο για να συμμορφώνονται. Αυτό θα καταστήσει φθηνότερη και απλούστερη την οργάνωση και ταυτόχρονα θα διευκολύνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Είναι σημαντικό οι εταιρείες να ακολουθήσουν μια δυναμική προσέγγιση για να μειώσουν την πιθανότητα επιβολής κυρώσεων και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ο GDPR θα επιτρέψει σε οργανισμούς να εφαρμόσουν σωστές πρακτικές χειρισμού προσωπικών δεδομένων και διαφάνειας, επιτρέποντάς τους έτσι να αναπτύξουν την πελατειακή τους βάση και αποφύγουν την κακή φήμη. Αυτό θα βοηθήσει τις εταιρείες να διατηρήσουν τους υπάρχοντες πελάτες και να προσελκύσουν νέους, καθώς θα αισθάνονται σίγουροι ότι τα δεδομένα τους διατηρούνται και επεξεργασία από αξιόπιστα συστήματα.

Πως να μετατρέψετε την συμμόρφωση με τον GDPR σε ευκαιρία