Οι πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι συλλογή μέτρων που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ανθρώπων από παραβιάσεις ή αυθαίρετη χρήση. Περιλαμβάνουν πολιτικές και διαδικασίες για την ασφαλή φύλαξη και διαχείριση των δεδομένων που συλλέγονται από επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και άλλους φορείς. Σκοπός τους είναι να διασφαλίσουν το δικαίωμα των ανθρώπων στην ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των προσωπικών τους δεδομένων.

Παρέχουμε :

O Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679) ή GDPR είναι η σημαντικότερη εξέλιξη στην προστασία δεδομένων που η Ευρώπη, ενδεχομένως και ο κόσμος, έχει δει τα τελευταία είκοσι χρόνια και προσπαθεί να ωθήσεις όλους, τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε με τα προσωπικά δεδομένα σήμερα ή στο μέλλον.

Επιπλέον, δίδεται πολύ μεγαλύτερη έμφαση στη συμμόρφωση, ακολουθώντας μια ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση ότι οι επιχειρήσεις δεν είχαν πάρει αρκετά σοβαρά την ιδιωτική ζωή των δεδομένων.

Ως εκ τούτου, οι κυρώσεις είναι πολύ αυστηρότερες και οι απαιτήσεις συμμόρφωσης αποσκοπούν στην ένταξη στον κανονισμό ενός πολύ ευρύτερου δικτύου όπου περιλαμβάνονται και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων παίζει σημαντικό ρόλο την επιχείρηση.

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) ως υπηρεσία, παρέχει υπηρεσίες στον οργανισμό σας ανάλογα με τις ανάγκες.

Ανεξάρτητα από το αν o GDPR σας υποχρεώνει να ορίσετε έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, πρέπει να διασφαλίσετε ότι:

 • ο οργανισμός σας διαθέτει επαρκές προσωπικό και δεξιότητες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών σας για την προστασία δεδομένων σύμφωνα με τους κανονισμούς
 • Για πολλούς οργανισμούς, η εξωτερική ανάθεση του ρόλου του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων είναι η απλή και οικονομικά αποδοτική λύση.

Καταλαβαίνουμε ότι το προσωπικό σας είναι ήδη απασχολημένο, έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε στην παροχή των γνώσεων και των δεξιοτήτων, όπως και όταν τις χρειάζεστε.

Η εκπαίδευση προσωπικού είναι μία από τις βασικές απαιτήσεις συμμόρφωσης. Δημιουργούμε ομάδες εργασίας από τα μέλη της επιχείρησής σας και δίνουμε βασικές γνώσεις για τα παρακάτω:

 • Εισαγωγή στα άρθρα του κανονισμού
 • Βασικές απαιτήσεις
 • Πιθανή επίπτωση στα σημερινά συστήματα
 • Πιθανή επίπτωση στις τρέχουσες διαδικασίες
 • Επιπτώσεις στο άμεσο μάρκετινγκ
 • Νέες υποχρεώσεις παροχής πρόσβασης δεδομένων
 • Νέες υποχρεώσεις υπεύθυνου προστασίας δεδομένων
 • Υποχρεώσεις γνωστοποίησης νέων παραβάσεων
 • Ανάπτυξη σχεδίου δράσης συμμόρφωσης